JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR ARAMA RUHSAT MÜRACAATI İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 
1- ARAMA RUHSAT MÜRACAAT FORMU (Ek-1): Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve beş bin hektarı geçmeyecek şekilde koordinatların belirtildiği formun doldurulması. (Ek-1) formu 3 adet olacak ve müracaat tarihi ile saati Başkanlık evrak kalemi tarafından yazılacaktır.
2- ARAMA PROJESİ (Ek-9): Jeotermal kaynağa ait ve jeotermal kaynaktan yararlanmak amacıyla yapılması düşünülen çalışmaları düzenleyen, faaliyetlerin başlaması gelişimi ve bitirilmesi ile ilgili süreleri içeren beyan niteliğindeki metin.(1adet olacak)
Arama ruhsat müracaatının MİGEM tarafından uygun görülmesi halinde;
Gerçek Kişiler İçin İstenen Belgeler
1- İlk Müracaat Taahhütnamesi ve belgeleri formu (Ek-2).
2- T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti.
3- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir belge, levha vb.
4- Onaylı imza sirküleri.
5- Ruhsat harcı.
6- Ruhsat teminatı.
7- Mali Yeterlilik Belgesi.
Tüzel Kişiler İçin İstenen Belgeler
1- İlk Müracaat taahhütnamesi ve belgeleri formu (Ek-3).
2- Şirketin Kuruluş Statüsü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Numarası.
3- Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha.
4- Şirket Yönetiminin onaylı imza sirküleri aslı.
5- Ruhsat harcı.
6- Ruhsat teminatı.
7- Mali Yeterlilik Belgesi.
Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Başkanlığa verilir.
 
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR İŞLETME RUHSAT MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER
 
1-İŞLETME RUHSAT MÜRACAAT FORMU (Ek-5): İşletme ruhsatı için arama ruhsat sahibi, arama ruhsat süresi son günü mesai bitimine kadar Ek-5 de yer alan formata uygun olarak hazırlanmış başvuru formu,
 
2- İŞLETME PROJESİ (Ek-11) formatında hazırlanan, kaynaktan yararlanmak amacıyla yapılacak çalışmaları düzenleyen, belirlenen usûl ve esaslara göre hazırlanan, işletme dönemindeki faaliyetlerin başlaması, gelişimi ve bitirilmesi ile ilgili süreleri içeren, beyan niteliğindeki metin,
3- Varsa koordinatları belirtilmiş bloke alan bilgileri.
4- İşletme ruhsat harcı.

 
ARAMA VE İŞLETME RUHSAT DEVRİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1- Ruhsat sahibinin devretmek istediğine dair dilekçesi.
2- Devir edene ait Arama veya İşletme faaliyet raporu.
3- Ruhsat devir formu (Ek-7)
4- Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha, belge.
5- Teminat makbuzu.
6- Onaylı İmza Sirküleri.
7- Devir alan tüzel kişi ise "Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve Şirketin devir ile ilgili kararı."
8- Devir alan gerçek kişi ise "T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti ve İmza Sirküleri Aslı"
 
ARAMA RUHSAT HARCI, İŞLETME RUHSAT HARCI, NAKİT TEMİNATLAR, %1 İDARE PAYI VB. İÇİN HESAP NUMARASI:
 
Kurum Adı                                Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Kurum Vergi No / Dairesi        : Saraylar V.D. - 2910822438
T.C.Halk Bankası Saltak Şubesi
IBAN No: TR49 0001 2001 3170 0016 1000 64
 
NOT: Dekontun açıklama kısmına; vergi numarası, kimin adına ve hangi ruhsat için yatırıldığı belirtilmelidir.