I(a) grubu işletme ruhsat bedelinin %70’ i gelir kaydedilmek üzere, %4 devlet hakkına ait  %50 YİKOB payı
Kurum Adı  Denizli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü
T.C.Ziraat Bankası Merkez Şubesi
IBAN No: TR 530001000084000010005324
 
I(a) grubu işletme ruhsat bedelinin %30’ u olan Çevre uyum teminatı ve nakit teminatlar için:
Kurum Adı  Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Kurum Vergi No / Dairesi Saraylar V.D., Vergi No: 2910822438
T. Vakıflar Bankası Denizli Şubesi
IBAN No:  TR  510001500158007305437624
 
NOT: Dekontun açıklama kısmına; vergi numarası, kimin adına ve hangi ruhsat için yatırıldığı, ruhsat bedellerinin ayrı ayrı yazdırılmasına dikkat edilmelidir.
 
Gayrısıhhi Müessese (GSM) Ruhsat Harcı ve Sevk Fişi Bedeli:
Kurum AdıDenizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
T. Vakıflar Bankası Denizli Şubesi
IBAN No:  TR  510001500158007305437624
 
NOT: Dekontun açıklama kısmına; vergi numarası, kimin adına ve hangi ruhsat için yatırıldığı belirtilmelidir
 
MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN GAYRİSIHHİ MÜESSESE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru Formu (tıklayınız...)
2-Birinci Sınıf Gsm Kapsamında Yer Alan Madencilik Tesislerinde, Maden Üretim Faaliyetleri İle Bu Faaliyetlere Dayalı Olarak Üretim Yapılan Geçici Tesislerin Yerleşiminin Son Durumunu Gösteren Uygun Ölçekli Harita
3-Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere Ait Kirleticilerin Nitelik Ve Niceliğine Göre Hazırlanmış Proje Ve Açıklama Raporları
4-Şehir Şebeke Suyu Bulunmayan Yerlerde İçme Ve Kullanma Suyunun Hangi Kaynaktan Sağlandığı İle Suyun Bakteriyolojik Ve Kimyasal Analiz Raporu
5-Maden Arama Ruhsatı Veya İşletme Ruhsatı
6-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış Karar 
 
 
BİRİNCİ SINIF MADEN GSM RUHSATLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
(MADEN ÜRETİM FAALİYETLERİ VEYA BU FAALİYETLERE BAĞLI GEÇİCİ TESİSLER İÇİN)
1-Başvuru Formu  (tıklayınız...)
2-Maden Ruhsatı
3-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış Karar
4-Genel Taahhütname
a) Patlayıcı kullanılan Maden Ocakları GSM genel Taahhütnamesi  (tıklayınız...)
b) Patlayıcı kullanılmayan Maden Ocakları GSM genel Taahhütnamesi  (tıklayınız...)
5-İş Akım Şeması
6-İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması Hususunda Beyanname  (tıklayınız...)
7-İşletme Faaliyet Alanının Arazi Mülkiyet Durum Belgesi (Orman Arazisi İse Orman İzni , Hazine Arazisi İse Hazine Arazisi Olduğunun Belgelenmesi)
8-Tetkik Heyeti Raporu
9-Ruhsat Sahası İçindeki Yapıların Fen Ve Sağlık Kurallarına Uygun Olduğuna Dair İlgili İmar Müdürlüğünden Yazı
10-Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Ve Maden Üretim Faaliyetleri İle Bu Faaliyetlere Dayalı Olarak Üretim Yapılan Geçici Tesislerin Yerleşiminin Son Durumunu Gösteren Uygun Ölçekli Harita
11-İl Kültür  ve Turizm Müdürlüğünden alınmış olan müraacat alanın sit sahası olup olmadığına dair belge.
12-Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair itfaiye raporu
13-Karayolu kenarındaki yerler için karayolu geçiş izni belgesi
14-Ticaret Sicil Numarası
15-İmza Sirküleri
16-Vergi Levhası Fotokopisi
NOT: 
-Sorumlu Müdür Sözleşmesi Yapılarak, Beyannamesi İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Verilmesini Müteakip İşletme Faaliyete Geçtikten Sonra Bir Yıl İçinde Verilir.
-Çevre İzni veya Çevre İzin Ve Lisans Belgesi İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde verilir.
-Yukarda istenilen evraklar aslı gibidir olacak veya Müdürlüğümüzce aslı görülmüştür yapılacaktır.
 
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SINIF MADEN GSM RUHSATLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER
(MADEN ÜRETİM FAALİYETLERİ VEYA BU FAALİYETLERE BAĞLI GEÇİCİ TESİSLER İÇİN)
1-Başvuru Formu (tıklayınız...)
2-Maden Ruhsatı
3-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Kapsamında Alınmış Karar
4- Genel Taahhütname
a) Patlayıcı kullanılan Maden Ocakları GSM genel Taahhütnamesi   (tıklayınız...)
b) Patlayıcı kullanılmayan Maden Ocakları GSM genel Taahhütnamesi    (tıklayınız...)
5-İş Akım Şeması
6-İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması Hususunda Beyanname   (tıklayınız...)
7-İşletme Faaliyet Alanının Arazi Mülkiyet Durum Belgesi (Orman Arazisi İse Orman İzni , Hazine Arazisi İse Hazine Arazisi Olduğunun Belgelenmesi)
8-Tetkik Heyeti Raporu
9-Ruhsat Sahası İçindeki Yapıların Fen Ve Sağlık Kurallarına Uygun Olduğuna Dair İlgili İmar Müdürlüğünden Yazı Getirilecek.
10-İl Kültür  ve Turizm Müdürlüğünden alınmış olan müraacat alanın sit sahası olup olmadığına dair belge.
11-Patlayıcı Madde Kullanılan Madencilik Faaliyetlerinde Sağlık Koruma Bandının İşaretlendiği Ve Maden Üretim Faaliyetleri İle Bu Faaliyetlere Dayalı Olarak Üretim Yapılan Geçici Tesislerin Yerleşiminin Son Durumunu Gösteren Uygun Ölçekli Harita
12-Ticaret Sicil Numarası
13-İmza Sirküleri
14-Vergi Levhası Fotokopisi

 
NOT: 
-Çevre İzni veya Çevre İzin Ve Lisans Belgesi İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı verilmesini müteakip işletme faaliyete geçtikten sonra bir yıl içinde verilir.
-Yukarda istenilen evraklar aslı gibidir olacak veya Müdürlüğümüzce aslı görülmüştür yapılacaktır.
 
3213 Sayılı Maden Kanunu I (A) Grubu Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapacakları köprü, baraj, gölet, yol, liman gibi projelerin kapsamında kullanılacak yapı hammaddesi üretim izin belgesi müracaatı için istenilen bilgi ve belgeler;
1.Talep yazısı
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yapı hammaddesi talep formu (Ek form 16)
  • Maden İşleri Genel Müdürlüğünden uygun görüş geldikten sonra, 15 gün içerisinde komisyon düzenlenerek yerinde inceleme yapılır. Kurum görüşleri için 1 ay süre verilir. Kurum görüşleri olumlu ise 1 hafta içerisinde ruhsat hazırlanır.
  • 1/25000 ölçekli 6 derecelik dilime esas 7 basamaklı koordinatların saat ibresinin dönüş yönünde sağa (Y) yukarı (X) olarak tek alan (Tek Poligon) oluşturmak zorundadır.
  • 1/5000 ölçekli Jeolojik harita
  • Yer bulduru haritası
  • Mülkiyet durum haritası
*Köşe noktaları sayısı 10 u geçemez
*Müracaat alanı 10 hektarı geçemez
EK FORM- 16 İÇİN TIKLAYINIZ
 
I (A) Grubu Madenler Kum- Çakıl Ariyet Ocağı İşletme Ruhsatları İçin İstenilen Belgeler
 
1. Tapu Mülkiyet durumunu gösterir 1/1000, 1/25000’lik harita ( ruhsat talep eden kişi veya şirket adına)
2. Kum – Çakıl % 80 altında SİO2 Analiz Raporu
3. 1/1000 Ölçekli Harita
4. 1/25000 Ölçekli Harita ( Dört paftayı ve köşe noktalarının sayısı 30 u geçmeyecek)
5. Adres Bildirim Taahhütnamesi, Şirketlerden ticaret sicil kaydı, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, şahıslardan nüfus cüzdan fotokopisi
6. Mülkiyet durum haritası
7. Ruhsat taban bedeli ( MİGEM’in sayfasından güncel tutar alınacak)
8. Kiracı kiralayan noter onaylı imza sirküleri
9. Özel mülkiyet içerisinde buluna I (a) Grubu Maden sahaları ihale edilemez. Mülkiyet sahibinin kendi mülkiyeti üzerinde ruhsat talep edilmesi halinde işletme ruhsat taban bedeli dışında bir bedel alınmaz. Bu madenler için, özel mülkiyete tabi alanlarda mülk sahibinin izninin alınması halinde ilgili idare tarafından belirlenen muhammen bedelin ve işletme ruhsat taban bedelinin yatırılmasını müteakip üçüncü şahıslara da ruhsat verilir.